Detektyw Domanski. Polski detektyw w Niemczech

0048 517 148 794
Detektyw Domański

prawo

młotek sędziowski

Wprowadzony lub uznany przez powołany do tego organ państwa ogół przepisów i norm prawnych, które powstały w związku z funkcjonowaniem państwa. Prawo spełnia wiele różnych funkcji, m. in. reguluje stosunki między ludźmi danej społeczności.

sprawiedliwość

waga sprawiedliwości

Cecha przypisywana jednostkom, działaniom oraz instytucjom społecznym wiązana z uczciwym postępowaniem, obiektywnym spojrzeniem na rzeczywistość, zgodnością z przyjętymi zasadami etycznymi, bezstronnością.

bezpieczeństwo

kłódka

Najogólniej rzecz biorąc jest to stan psychiczny (a także prawny), będąc w którym dana osoba ma poczucie całkowitej pewności istnienia oraz gwarancję jego zachowania. Bezpieczeństwo należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka.

doświadczenie

sterta książek

Wszystkie wiadomości i umiejętności zdobyte dzięki obserwacji rzeczy czy wydarzeń oraz własnym przeżyciom, które pozwalają na wykonanie pewnych zadań. Osoba posiadająca znaczne doświadczenie może uzyskać reputację specjalisty.